Algemene voorwaarden Bluedesk CRM B.V.

Artikel 1. Aanbieding en Overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden, hierna :“deze voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en (samenhangende) overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en diensten (onder meer ex 7:400 BW) door of aan Bluedesk CRM B.V. hierna aangeduid als “BLUEDESK”.
 2. In deze voorwaarden wordt als “Wederpartij” aangeduid degene die in onderhandeling treedt en/of een overeenkomst aangaat met BLUEDESK, respectievelijk zijn rechtsopvolgers of hulppersonen. BLUEDESK en Wederpartij tezamen, worden hierna ook aangeduid als “partijen”.
 3. Een overeenkomst tot het leveren van diensten is een organisatieadviesopdracht: een opdracht tot het, ten behoeve van Wederpartij, leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken, met name op het gebied van IT-oplossingen, die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen. Deze overeenkomsten worden met uitsluiting van de artikelen 7:402 BW, 7:404 BW en 7: 407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd.
 4. Samenhangende overeenkomsten zijn overeenkomsten gesloten onder meer met betrekking tot het leveren en/of het onderhouden van software en/of het leveren van hosting.
 5. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Aanbiedingen en offertes dienen schriftelijk te worden aanvaard. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door partijen is getekend en door BLUEDESK is ontvangen. Voorts geldt als opschortende voorwaarde voor totstandkoming van de overeenkomst tussen BLUEDESK en Wederpartij dat Wederpartij een Aurea Software FZ-LLC te Dubai (de – kort gezegd – leverancier van de software, hierna: ‘Aurea’) conveniërende D-2_AUREA Master Subscription Agreement (indirect customers) 151006 , waarbij Aurea het recht heeft de bepalingen daarvan van tijd tot tijd te wijzigen, waarna die gewijzigde bepalingen zullen gelden. Zie ook art. 4 lid 5 van deze algemene voorwaarden.
 6. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien het bepaalde in een door partijen getekende overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
 7. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met BLUEDESK en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
 8. Aanbiedingen en offertes van BLUEDESK zijn gebaseerd op de informatie die door de Wederpartij is verstrekt. De Wederpartij staat ervoor in alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst te hebben verstrekt. BLUEDESK zal de te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze laatste verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde eindresultaat niet kan worden gegarandeerd.
 9. Indien de Wederpartij wijzigingen (al dan niet op ondergeschikte punten) opneemt in een aanbieding of offerte, is BLUEDESK daaraan niet gebonden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door BLUEDESK aanvaard.
 10. Een samengestelde prijsopgave verplicht BLUEDESK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 2. Prijs en Betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Een tussentijdse verandering gedurende de looptijd van de overeenkomst van de kosten en van het niveau van de lonen (indexcijfer cao lonen per uur van CBS), die BLUEDESK noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere kostenvergoedingen (zoals reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten), wordt doorberekend.
 3. BLUEDESK is gerechtigd de prijs te verhogen, indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BLUEDESK dat in redelijkheid niet van BLUEDESK verwacht mag worden de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijke prijs. BLUEDESK zal in dat geval Wederpartij van het voornemen tot verhoging van de prijs in kennis stellen. BLUEDESK zal daarbij de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.
 4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de Wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of schuldverrekening betalen door middel van overmaking ten gunste van een door BLUEDESK aan te wijzen bankrekening. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk en voldoende gemotiveerd aan BLUEDESK te worden medegedeeld.
 5. BLUEDESK behoudt zich het recht voor in de offerte een betaling vooraf te vorderen, ter dekking van te maken kosten. De uitvoering van de opdracht zal dan aanvangen niet eerder dan na ontvangst van het vooraf te betalen bedrag.
 6. Bij gebreke van tijdige betaling en nadat Wederpartij tenminste een maal is aangemaand te betalen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van algehele voldoening, tenzij dwingend rechtelijke bepalingen anders voorschrijven.
 7. Indien Wederpartij ook nadat de termijn als vermeld in de schriftelijke aanmaning is verstreken, niet heeft betaald, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan BLUEDESK van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten kan door BLUEDESK worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde bedrag.
 8. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn alleen fatale termijnen indien schriftelijk overeengekomen. Overschrijding van deze termijn geeft de Wederpartij geen recht tot opschorting van enige verplichting (zoals betaling) of recht op schadevergoeding.
 9. In geval van een gezamenlijk verstrekte opdracht aan BLUEDESK, zijn de Wederpartijen, voor zoveel de organisatieadvieswerkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. 

Artikel 3. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

 1. BLUEDESK en Wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst, over en weer hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien BLUEDESK, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie (mede) te verstrekken, en BLUEDESK zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BLUEDESK niet gehouden tot enige schadevergoeding en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Wederpartij is bekend met het tussen Aurea en BLUEDESK geldende geheimhoudingsbeding en verklaart jegens BLUEDESK zich te verbinden aan bedoeld geheimhoudingsbeding en zal de bepalingen daaruit nakomen. Indien BLUEDESK aangesproken wordt op grond van (één of meer bepalingen van) bedoeld geheimhoudingsbeding door handelen en/of nalaten dat (geheel of gedeeltelijk) voor rekening komt van Wederpartij, zal Wederpartij alle schade van BLUEDESK vergoeden. Wederpartij verleent BLUEDESK ter zake volledige vrijwaring voor alle aanspraken van Aurea en/of van andere partijen.

  Aurea heeft het recht om de bepalingen uit dit geheimhoudingsbeding te allen tijde te wijzigen. Wederpartij verklaart zich reeds nu voor alsdan akkoord met eventuele aldus gewijzigde bepalingen, waarna die gewijzigde bepalingen zullen gelden.
 4. Wederpartij verplicht zich om geen informatie betreffende BLUEDESK en/of de software en/of andere producten aan derden te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijze kan weten of vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij weet of redelijkerwijze kan weten of vermoeden dat door de verspreiding daarvan BLUEDESK en/of Aurea schade kunnen lijden, tenzij daartoe gehouden krachtens de wet of na voorafgaande toestemming van partijen.
 5. Wederpartij verplicht zich bij het einde van de overeenkomst of op eerste verzoek van of namens BLUEDESK alle stukken, software, bescheiden en overige producten van BLUEDESK, welke Wederpartij in verband met de betreffende werkzaamheden onder haar berusting mocht hebben, terstond aan BLUEDESK te retourneren en eventuele kopieën daarvan te vernietigen en BLUEDESK een schriftelijke bevestiging daarvan te zenden.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder de rechten op software en overige producten van de geest, ontstaan tijdens of als gevolg van de uitvoering van de opdracht, zullen toekomen aan BLUEDESK. Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan BLUEDESK zullen alleen aan Wederpartij worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Het is Wederpartij daarom onder meer niet toegestaan om stukken, software, bescheiden en overige producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLUEDESK:
 • te kopiëren, te wijzigen, te bewerken, te vertalen, afgeleide werken daarvan te creëren, te decompileren, te demonteren of er reverse-engineering op toe te passen; en/of
 • enige aanduiding omtrent auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten, toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.
 1. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst heeft Wederpartij het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken. BLUEDESK kan dit recht te allen tijde (al dan niet gedurende de looptijd van de overeenkomst) beëindigen. Wederpartij zal de naam Aurea en/of daarop lijkende namen/uitingen uitsluitend gebruiken na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van BLUEDESK, welke toestemming BLUEDESK te allen tijde kan intrekken. Wederpartij geeft BLUEDESK toestemming het logo van Wederpartij te gebruiken in de reclame-uitingen van BLUEDESK.
 2. Wederpartij staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Wederpartij zal BLUEDESK voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.
 3. BLUEDESK behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 5. Verplichtingen van partijen

 1. BLUEDESK is gehouden zijn opdracht, naar beste weten en kunnen uit te voeren.
 2. Indien BLUEDESK bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat ervan negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal BLUEDESK Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. Wederpartij zal aan BLUEDESK tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die BLUEDESK nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.
 4. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van BLUEDESK staan of indien Wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BLUEDESK het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 5. De door BLUEDESK ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werken, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Wederpartij is voorgeschreven.
 6. Als BLUEDESK daarom verzoekt, stelt de Wederpartij kosteloos medewerkers van de eigen organisatie ter beschikking die bij de werkzaamheden van de organisatieadviesopdracht betrokken (zullen) zijn.
 7. Als BLUEDESK daarom verzoekt, stelt de Wederpartij kosteloos werkruimte en kantoorfaciliteiten ter beschikking die nodig zijn om op locatie de organisatieadviesopdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.
 8. Wederpartij zal geen negatieve uitlatingen doen over BLUEDESK en/of Aurea en/of de producten.
 9. Wederpartij zal alle documenten, software en overige producten uit hoofde van deze overeenkomst uitsluitend aanwenden voor intern gebruik. Het is Wederpartij derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan de software en overige producten te verkopen, te distribueren, ter beschikking te stellen en/of andere rechten ten aanzien daarvan c.q. daarop te verlenen.

Artikel 6. Wijzigingen, meer- en minder werk

 1. Wederpartij aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
 2. BLUEDESK zal Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

Artikel 7. Overdracht en onderaanneming

 1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 8. Praktische afspraken

 1. Consultancy kan alleen per dagdeel worden afgenomen. Een consultancy dag bestaat uit 8 uur. Bij afname van één dagdeel (4 uur) vinden de werkzaamheden remote plaats.
 2. Consultancy werkzaamheden zullen worden verricht binnen kantoortijden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Voor consultancywerkzaamheden buiten kantooruren gelden de volgende opslag percentages:
  • maandag t/m vrijdag, tussen 18.00 en 00:00 uur: 125%
  • maandag t/m vrijdag, tussen 00:00 uur en 09:00 uur: 200%
  • zaterdagen: 150%
  • zondagen en nationale feestdagen: 200%
 1. Indien werkzaamheden worden verricht op locatie, zal Wederpartij zorgdragen voor werkplekken die volledig voldoen aan de Arbo-eisen. Wederpartij zal tevens zorgdragen voor het tijdig en in ruime mate beschikbaar stellen van de naar de mening van BLUEDESK benodigde mensen, kennis, infrastructuur en andere volgens BLUEDESK benodigde middelen.
 2. Afgesproken dagen en/of dagdelen gedurende welke consultancy werkzaamheden zullen worden verricht, kunnen uiterlijk tot 5 werkdagen van tevoren worden geannuleerd of gewijzigd zonder doorberekening van kosten. Bij een latere annulering of wijziging zullen de kosten integraal verschuldigd zijn. Een annulering en/of wijziging dient te worden doorgegeven aan de verantwoordelijke BLUEDESK projectleider.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.
 2. BLUEDESK is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht door BLUEDESK, voor zoveel deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid, dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. BLUEDESK is evenwel op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen veroorzaakt door tekortkomingen zijdens Aurea. Zo kan BLUEDESK onder meer niet aansprakelijk worden gehouden in verband met de (on)toegankelijkheid en/of de (on)deugdelijkheid van de software. Een eventuele tekortkoming van BLUEDESK, veroorzaakt door een tekortkoming van Aurea, levert voor Wederpartij géén grond op voor het vorderen van ontbinding en/of enige (schade-)vergoeding jegens BLUEDESK.
 3. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van BLUEDESK voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot maximaal het bedrag voor het in de overeenkomst bedongen honorarium. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 4. Eventuele aanspraken van de Wederpartij dienen in de testperiode, althans voor de officiële oplevering, aan BLUEDESK kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan de Wederpartij zijn rechten heeft verwerkt. Indien (alle onderdelen van) de software door Wederpartij wordt goedgekeurd danwel de software door de Wederpartij in gebruik wordt genomen, zal de datum van goedkeuring respectievelijk de datum van ingebruikname als opleverdatum gelden. BLUEDESK is niet aansprakelijk voor schade die na deze datum optreedt.
 5.  De aansprakelijkheid van BLUEDESK voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
 6. Wederpartij zal BLUEDESK vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
 7. Bovenstaande beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid van BLUEDESK gelden eveneens voor werknemers en andere hulppersonen die BLUEDESK bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. Bedoelde werknemers en andere hulppersonen kunnen, naast BLUEDESK, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor BLUEDESK gelden eveneens voor hen gelden.
 8. Op de door BLUEDESK geleverde software gelden de garantiebepalingen en algemene voorwaarden van de betreffende producenten. Separaat kan met BLUEDESK een SMA of SLA worden gesloten.
 9. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Wederpartij. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor BLUEDESK verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 10. Indien Wederpartij na de datum van acceptatie wijzigingen in de inrichting van de geleverde software, dan wel wijzigingen in de database wenst, dient zij BLUEDESK hiervan op de hoogte te stellen. BLUEDESK is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die Wederpartij mogelijkerwijs lijdt, indien aan BLUEDESK geen acceptatieomgeving ter beschikking wordt gesteld om de voorgenomen wijzigingen genoegzaam te testen.
 11. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BLUEDESK of zijn ondergeschikten.
 12. BLUEDESK geeft geen enkele garantie.

Artikel 10. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Indien ten gevolge van overmacht de uitvoering van (enig gedeelte van) de overeenkomst meer dan drie maanden is vertraagd hebben partijen bij de overeenkomst het recht de (rest van de) overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer. Eventueel vooruit ontvangen betalingen zullen door BLUEDESK worden teruggestort, met dien verstande dat hetgeen door BLUEDESK reeds is gepresteerd, door de Wederpartij zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarde.
 3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de jurisprudentie en wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BLUEDESK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BLUEDESK niet in staat is de verplichtingen na te komen

Artikel 11. Beëindiging

 1. BLUEDESK kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. BLUEDESK kan de overeenkomst met directe ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien Wederpartij:
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de Wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd;
  • de Wederpartij zijn huidige onderneming staakt, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd, danwel indien de Wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
 1. Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is BLUEDESK gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving buiten rechte te ontbinden indien de Wederpartij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, in verzuim is.

Artikel 12. Niet overname personeel

Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met BLUEDESK, personeel of opdrachtnemers van BLUEDESK in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 13. Toepasselijk recht en Geschillenregeling

Overeenkomsten tussen Wederpartij en BLUEDESK worden beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BLUEDESK, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen hun geschil elders of anders te (doen) beslechten.

Artikel 14. Aanpassing algemene voorwaarden

BLUEDESK behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De aanpassing wordt geacht te zijn aanvaard indien de wederpartij niet binnen 14 dagen nadat de aanpassing kenbaar is gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. Van elke aanpassing van de algemene voorwaarden, zal in elk geval ook op de website melding gemaakt worden. Het op de website melding maken van gewijzigde voorwaarden geldt tevens als kenbaar maken van de aanpassing als bedoeld in dit artikel.