Inleidend deel

Op dit moment lees je de privacy statement van Bluedesk CRM. Bluedesk CRM is een leverancier op het gebied van CRM systemen. Het richt zich op Customer Relationships Management (CRM), klantrelatiebeheer en relatiemanagement. Veel bewoordingen die benadrukken hoe belangrijk klantgericht ondernemen is. Zonder klanten geen toekomst. Het is hard maar waar. Ervaring leert ook dat hoe meer u weet van uw klanten hoe beter u relatiemanagement kunt toepassen. Goed klantrelatiebeheer draagt bij aan de continuïteit van uw organisatie. Om hier invulling aan te geven moet een CRM-oplossing aan vele eisen voldoen zoals campagnemanagement, heldere klantsegmentatie, integraal klantbeeld en meer. Omdat klantrelatiebeheer ook betekend dat er de nodige gegevens van u moeten worden opgeslagen om een goede service te verlenen leggen wij graag uit welke dit zijn en waarom wij dit doen.


Contactgegevens

Bluedesk CRM Bluedesk CRM, gevestigd aan Bluedesk CRM B.V. Meerpaal 14-G 4904 SK Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bluedeskcrm.nl
Bluedesk CRM B.V.
Meerpaal 14-G 4904 SK Oosterhout
+31 (0)85 878 42 06

Max Pijnappel is de Functionaris Gegevensbescherming van Bluedesk CRM welke is te bereiken via m.pijnappel@bluedeskcrm.nl


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bluedeskcrm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doel verwerking

Bluedesk CRM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Ontvangers

Aurea CRM is het systeem waarin wij contactgegevens in opslaan. Hierin kunnen ook afspraken in worden geplanned.

Mailchimp is een tool van een externe partij die ervoor zorgt dat e-mails op grote schaal kunnen worden verstuurd naar onze contacten.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bluedesk CRM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens contactpersoon lead van bedrijf: Zolang er contact is tussen Bluedesk CRM en de lead blijven gegevens bewaard in het CRM systeem. Nadat het contact verbroken is worden deze gegevens tot 2 maanden bewaard in verband met administratieve werkzaamheden.
  • Persoonsgegevens contactpersoon klanten: Zolang klanten, klanten blijven zullen deze gegevens gegevens bewaard blijven in het CRM systeem.
  • E-mail: Uw mailadres blijft in de mailing staan zolang u zich niet uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bluedesk CRM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bluedeskcrm.nl.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bluedesk CRM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bluedesk CRM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bluedeskcrm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bluedesk CRM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsPlichten